J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
در جشنواره شهيد رجايي عنوان شد:
1400/6/11
مديران با استقرار دولت الكترونيك در جهت سلامت اداري استان اهتمام ورزند
پيش از ظهر روز پنجشنبه(11 شهريورماه)،جشنواره شهيد رجايي استان گيلان براي معرفي دستگاه هاي برگزيده استان در ارزيابي عملكرد سال 1399 در استانداري گيلان به صورت حضوري و مجازي، برگزار شد.

به گزارش واحد روابط عمومي سازمان،هر ساله جشنواره شهيد رجايي با هدف شناسايي و تقدير از زحمات تلاشگران عرصه دولت و مردم برگزار مي شود. افزايش اعتماد عمومي با ارتقاي فرهنگ سازماني، شفافيت و سلامت اداري و توسعه دولت الكترونيك ايران اسلامي و نهادينه كردن فرهنگ و بهبود عملكرد دستگاه هاي اجرايي و با تشويق دستگاه هاي اجرايي شعار امسال اين جشنواره بوده است.

***

شراره كاوسي، سرپرست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان ضمن تشكر از كليه كاركناني كه در نظام اداري (دولتي و خصوصي) به مردم خدمات رساني مي كنند، گفت: در ادبيات توسعه، نظام اداري داراي دو مقوله است: اول نظام اداري كه به عنوان زيرساخت اصلي توسعه كشور است و  دوم نظام اداري كه عامل تاثيرگذاري در سطح كارمندي ساير نظام توسعه اي كشور مثل نظام اجتماعي، سياسي و... كشور شمرده مي شود. بنابراين نظام اداري با چنين دامنه اي از تاثيرگذاري در سطوح پايين كاركردي همواره به عنوان يك چالش مطرح مي شود.

وي ادامه داد: در سال هاي قبل و بعد از انقلاب اسلامي برنامه هايي براي اصلاح و بهبود نظام اداري انجام شد. اما بدون شك همه ما در اين نظر مشترك هستيم كه در احصاء و تدوين شاخص ها، كميت و كيفيت عملكرد به عنوان يك شاخص مهم محسوب مي شود. جشنواره شهيد رجايي نيز شايد در نگاه اول فقط برگزاري يك جشنواره باشد ولي در نگاهي عميق تر، حركت رو به جلويي است كه براي ايجاد يك ساختار و حركت رو به رشد نظام اداري و در يك فضاي رقابتي سالم برگزار مي شود.

وي با اشاره به اينكه از اسفند 99مراحل اوليه آماده سازي جشنواره در سازمان مديريت آغاز شد، افزود: تا خرداد 1400 نيز كار دنبال و بعد خروجي آن در شوراي راهبردي استان تصويب شد. سپس كليه ارزيابان براساس مستندات، دستگاه هاي برتر را انتخاب كردند. اما چند دستگاه كه مستندات لازم را در سامانه بارگذاري نكردند به رغم اينكه عملكرد هم داشتند، نتوانستند در اين رقابت انتخاب شوند.

كاوسي ادامه داد: در اين جشنواره دو سري از دستگاه ها ورود مي كنند. نخست دستگاه هاي اجرايي كه الزام دارند شركت كنند تا عملكرد آن ها ارزيابي شود و دوم دستگاه هايي كه اختيار دارند و مي توانند شركت كنند. در نهايت هم 53 دستگاه براي ارزيابي داشتيم، ولي چون سه دستگاه مستندات لازم را ارايه نكردند، امتياز لازم را نيز كسب نكردند.

وي با تاكيد براينكه استفاده از نتايج ارزيابي براي حل مسايل و مشكلات مردم در سال هاي آتي مهم است، از دستگاه هاي اجرايي كه در برگزاري جشنواره با سازمان مديريت همكاري كردند قدرداني كرد.

 

***

محمد رضا گلي، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان نيز در ادامه با اشاره به چگونگي فرآيند ارزيابي و نتايج حاصل از آن گفت: جشنواره شهيد رجايي با هدف شناسايي و تقدير از تلاشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و مردم شريف و بزرگوار ايران اسلامي  و نهادينه كردن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملكرد دستگاه هاي اجرايي در سطوح مختلف از طريق تقدير و تشويق آن ها برگزار مي شود.

وي گفت: امسال جشنواره شهيد رجايي با شعار افزايش اعتماد عمومي با ارتقاي فرهنگ سازماني، شفافيت، سلامت اداري و توسعه دولت الكترونيك كار خود را آغاز كرد و طي چند مرحله پس از ارزيابي اوليه توسط كارشناسان ارزياب، ثبت اعتراض توسط دستگاه ها (دو مرحله)، بررسي مجدد مستندات توسط كارشناسان، تشكيل كميه ارزيابي و تاييد نهايي، تصويب در شوراي راهبري توسعه مديريت استان، به انجام رسيد.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اضافه كرد: دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري گيلان، دفترفناوري اطلاعات استانداري، اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات گيلان، ستاد اقامه نماز استان ، اداره كل حفاظت محيط زيست گيلان و اداره كل بهزيستي استان از دستگاه هايي بودند كه در ارزيابي عملكرد سال1399 با  سازمان همكاري و مشاركت داشته اند.

گلي در مورد نتايج ارزيابي عملكرد استان گيلان در سال 99 خاطرنشان كرد: در بين 53 دستگاه مورد ارزيابي قرار گرفته، تحقق مجموع امتيازات عمومي و اختصاصي در سال 99 حدود 66/75 درصد و تحقق شاخص هاي اختصاصي 48/91 درصد است.

به گفته وي در اين ارزيابي بيشترين عدم تحقق شاخص ها در بخش واگذاري خدمات دستگاه هاي اجرايي به بخش خصوصي و سمن ها، كيفيت واگذاري خدمات دستگاه به دفاتر پيشخوان، مشاركت الكترونيك شهروندان در فرآيندها و تصميمات دستگاه، متناسب سازي و ساماندهي نيروي انساني، شايسته سالاري در انتصاب مديران، ارزيابي و توسعه شايستگي مديران، ارتقاء سلامت نظام اداري، استقرار نظام رسيدگي به شكايات مردمي و اجراي برنامه مديريت سبز بوده است.

شايان ذكر است نحوه انتخاب دستگاه هاي برتر بر اساس بخشنامه برگزاري جشنواره شهيد رجايي اينگونه بود كه سه دستگاه در مجموع امتيازات عمومي واختصاصي، پنج دستگاه در مجموع امتيازات عمومي واختصاصي بر اساس گروه بندي ابلاغي، دو دستگاه در كسب بيشترين امتيازات شاخص هاي عمومي و همچنين چند دستگاه برتر در محورهاي استاني انتخاب شدند.

***

استاندار نيز در بخش انتهايي اين مراسم با بيان گراميداشت ياد شهيدان رجايي و باهنر گفت: الگوي رفتاري اين شهيدان والا مقام به عنوان اسوه و الگويي بي بديل براي خدمت صادقانه به مردم است كه با ايثار جان خود در راه خدمتگذاري به مردم به ملكوت اعلي پيوستند و يادشان هيچگاه از حافظه تاريخي ملت ايران پاك نخواهد شد.

وي به نقل از رهبري گفت: مديران فرصت خدمت را به عنوان يك نعمت در نظر داشته باشند. بنابراين بايد از منابع با ارزش انساني كه در دستگاه هاي اجرايي در اختيار شما قرار گرفته با حمايت شايسته مردم عزيز و فهيم ايران و گيلان قدر بدانيم و با درك درست از مسايل و با تلاش از مشكلات مردم گره گشايي كنيم.

استاندار با تاكيد براينكه آنچه براي رسيدن به عدالت مهم است ضروري دانستن قانونمداري است ادامه دادك حركت در مدار عدالت و مبارزه با فساد و داشتن سلامت اداري يك اصل مهم است. به بيان ديگر توجه به همه شاخص هايي كه در سلامت اداري نقش موثر دارند از جمله شفافيت و توسعه دولت الكترونيك بايد با جديت بيشتري مورد توجه قرار گيرد و در اين راستا براي دسترسي آسان تر مردم به خدمات و جلوگيري از رانت، فعال بودن سامانه هاي مختلف بسيار ضروري و مهم است.

دكتر زارع گفت: گاه توفيق كشورهاي ديگر را در گسترش دولت الكترونيك مثال ميزنيم، حال اينكه ظرفيت زيادي در اين بخش در استان گيلان وجود دارد كه بايد از بلقوه به بلفعل برسد. خوشبختانه در گيلان دسترسي مردم به اينترنت كمترين مشكل را داريم ولي در آينده شاهد ارتقاي كيفيت اينترنت در استان نيز خواهيم بود.

وي ضمن قدرداني از كادر درمان و پزشكي ادامه داد: بيش از 18 ماه است كه در استان و كشور درگير كرونا هستيم و طي اين مدت بارها از سوي پزشكان توسعه شده كه سبك زندگي و مراوداتمان را تغيير دهيم، از جمله فاصله اجتماعي و پروتكل ها را به جد رعايت كنيم. بنابراين در چنين موقعيت حساسي ضرورت توسعه دولت الكترونيك بيش از هر زمان ديگر محسوس مي شود. البته كرونا نبايد باعث شود كه حضور مديران بين مردم و پاسخگويي به ارباب رجوع كمتر شود.

استاندار با اشاره به نتايج ارزيابي دستگاه ها در سال 99 در راستاي بهبود وضعيت و شرايط زندگي مردم و افزايش مشاركت به لزوم ارتقاي شاخص هايي كه در سطح پايين قرار دارند تاكيد كرد.

***

لازم به ذكر است در خاتمه از دستگاه هاي اجرايي به شرح زير تقدير شد:

دستگاه هاي همكار در ارزيابي عملكرد ساال 1399 :

1-ستاد اقامه نماز

2- اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان

3- بهزيستي

4- دفترفناوري اطلاعات استانداري

5-محيط زيست

6- دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري گيلان

 

دستگاه هاي برتر در بيشترين امتيازات مجموع شاخص هاي عمومي و اختصاصي

1- اقتصادي و دارايي

2- برق منطقه اي

3- تامين اجتماعي

 

دستگاه هاي برتر در مجموع امتيازات عمومي و اختصاصي ( در هر گروه)

زيربنايي و توسعه زيرساخت: نوسازي مدارس

سلامت و رفاه اجتماعي : تعاون كار و رفاه اجتماعي

توليدي و خدماتي : دامپزشكي

عمومي و قضايي : ثبت احوال

آموزشي، پژوهشي و فرهنگي: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

 

دستگاه هاي برتر در بيشترين امتياز عمومي 

بنادر و دريانوردي

بنياد شهيد و امور ايثارگران

دستگاه­هاي برتر در محورهاي استاني جشنواره

دولت الكترونيك :

آموزش و پرورش

 ثبت اسناد و املاك

 

(همچنين به جهت حمايت از اقشار آسيب پذير در كرونا و مبارزه با بيماري كرونا نيز از چند دستگاه تقدير بعمل آمد.)

دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید منتشر خواهد شد پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهند شد
 

 
نظری ثبت نشده است
1400/7/21 13:8:31 
انتشار شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارها، نرخ تورم كشور و استان- شهريور‎ماه 1400

آدرس : گيلان - رشت - ميدان مصلي - خيابان ۱۵ خرداد - روبروي بيمارستان حشمت - سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان
كدپستي : ۴۱۹۳۹-۸۳۷۳۹

شماره هاي تماس سازمان : ۰۱۳-۳۳۶۶۴۰۱۴-۱۶

سامانه پيام كوتاه: ۵۰۰۰۲۹۹۱

نمابر : ۰۱۳-۳۳۶۶۸۲۵۶

مطالب سايت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟مشاهده نتایج
كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان ميباشد
Powered by Tetis PORTAL